Телефон за контакти: 0988 369 189

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ БИЖУТА С КРИСТАЛИ УСЛУГИ
 
Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на интернет магазин www.bijuta-kristali.com!
 
В случай на неразбиране на Общите условия за пазаруване от интернет магазин www.bijuta-kristali.com, както и при необходимост от допълнителна информация, моля да се свържете с нас на тел. +359988829048 или на e-mail.
 
Не използвайте услугите на този интернет магазин, ако не сте съгласни и не приемате Общите условия!
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между сайта Бижута с кристали, като собственик на интернет магазин www.bijuta-kristali.com от една страна и потребителите на интернет магазина www.bijuta-kristali.com от друга. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.bijuta-kristali.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
 
1.2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на www.bijuta-kristali.com данни - IP адрес на клиента, както и всяка друга информация.
 
1.3. Продуктите, които се намират в интернет магазина www.bijuta-kristali.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог..
 
1.4. При извършване на промени в Общите условия,  се задължава да уведоми регистрираните потребители, като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в интернет магазин www.bijuta-kristali.com или в потребителския им профил съобщение за измененията на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и даде достатъчен срок да се запознаят потребителите с тях. Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и интернет магазин www.bijuta-kristali.com, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.
 
1.5. Достъпът до ресурсите на интернет магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на интернет магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.
 
II. ПОРЪЧКИ
 
2.1. Поръчки чрез интернет сайта www.bijuta-kristali.com се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
 
2.2. Бижута с кристали може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.
 
2.3.Бижута с кристали си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Бижута с кристали уведомява потребителя за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Бижута с кристали, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или изготвяне на заместваща поръчка.
 
2.4. Бижута с кристали запазва правото си да поправя грешки и/или да обновява съдържанието на интернет магазин www.bijuta-kristali.com по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.
 
III. ЦЕНИ
 
3.1. Всички посочени в интернет магазина цени са в български лева с включен ДДС. Цените на стоките са крайни и включват всички данъци и такси без цената за специална програма „Направи подарък” и цената за доставка, които са посочени отделно също в български лева с включен ДДС.
 
IV. ПЛАЩАНЕ
 
4.1. Потребителят може да заплати цената на поръчана от интернет магазина стока, като използва по свой избор един от следните способи: 1. Наложен платеж
 
4.2. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Бижута с кристали, цялата продажна цена на поръчаната чрез интернет магазина стока.
 
V. ДОГОВОР
 
5.1. След натискане на бутона "Изпращане" на страницата „Информация за доставка”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Кошницата”. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Настоящите Общи условия представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко-продажба с Бижута с кристали.
 
5.2. Договорният език е български.
 
VI. ДОСТАВКА
 
6.1. Доставката на поръчана чрез интернет магазина стока се извършва с куриер.
 
6.2. Сроковете за доставка на поръчани чрез интернет магазина стоки са от три до пет работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката. Бижута с кристали си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни.
 
6.3. При предаване на стоката, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, които удостоверяват точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения от потребителя адрес.
 
6.4. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Бижута с кристали и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на АПРЕЙН ЕООД и/или куриера, договорът за продажба автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на потребителя, Бижута с кристали задържа всички заплатени от потребителя суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
 
VII. ГАРАНЦИИ
 
7.1. Бижута с кристали гарантира, че всички продукти, предлагани в интернет магазин www.bijuta-kristali.com са нови и неупотребявани.
 
7.2. Бижута с кристали предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. За всички продукти в интернет магазина важат гаранционните условия на съответния производител.
 
7.3. Гаранцията отпада в случай на повреди, които са причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, неправилна експлоатация и/или опит за ремонт от страна на потребителя.
 
VIII. РЕКЛАМАЦИИ
 
8.1. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката и се обади на тел. +359988829048. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

8.2. Ако потребителят констатира дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба и/или съхранение, може да направи рекламация в рамките на гаранционния срок на електронна поща bijuta-kristali@dir.bg. Всеки случай ще бъде разглеждан от Бижута с кристали индивидуално. Обратна информация потребителят ще получи на посочения в неговата регистрационна форма електронен адрес или телефон.
 
8.3. Освен гореописаното, съгласно Закона на защита на потребителите, потребителят може да върне стоката без да дължи никакви обяснения, обещетения и неустойки на Бижута с кристали в срок от 7 дни от нейното получаване, в този случай фирма Бижута с кристали се задължава да върне на потребителя стойността на върнатата стока, а разходите за доставка и обратното връщане са за сметка на потребителя. 
 
8.4. Всички рекламации на закупени чрез интернет магазина стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
 
IX. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
 
9.1. Бижута с кристали не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в интернет магазина, както не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на интернет магазина. Изложената в интернет магазина информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 
9.2. Бижута с кристали не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.
 
9.3. Бижута с кристали не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.bijuta-kristali.com.
 
9.4. Бижута с кристали не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта www.bijuta-kristali.com.
 
9.5. Бижута с кристали не носи отговорност за липса на достъп до интернет магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Бижута с кристали.
 
X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 
10.1. Потребителят има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените в интернет магазин www.bijuta-kristali.com стоки.
 
10.2. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Бижута с кристали за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 
10.3. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката и нейната опаковка по програма „Направи подарък”, когато такава е заявена, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

10.4. Потребителят има право да се информира по всяко време в рамките на обявеното работно време за състоянието на своята поръчка.
 
XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Бижута с кристали

11.1.Бижута с кристали има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Бижута с кристали да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на интернет магазина. Бижута с кристали не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.bijuta-kristali.com.

11.2. Бижута с кристали след получаване на плащането се задължава да провери за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен, да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока и да я достави в срок.
 
XII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
12.1. Бижута с кристали гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Бижута с кристали защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Бижута с кристали може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

12.2. Бижута с кристали се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и Бижута с кристали е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

13.1. Потребителят може по всяко време да поиска от Бижута с кристали заличаване на потребителския си профил. В този случай заличаването на профила се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от потребителя заявки и съответно заплащане от страна на потребителя на дължимите продажна цена и разходи за опаковка по програма "Направи порарък" и доставка.

13.2. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 1. Преустановяване на дейността на АПРЕЙН ЕООД; 2. Прекратяване поддържането на интернет магазина; или в други предвидени в закона случаи.

XIV. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
 
12.1. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други негови клаузи или части. Недействителната клауза ще бъде коригирана съгласно изискванията на закона или установената практика.
 
XV. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 
15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Бижута с кристали, съобразно българското законодателство.
 
XVI. ПИСМЕНА ФОРМА
 
16. Писмената форма се счита за спазена, чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в интернет магазина www.bijuta-kristali.com и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
XVII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
17.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени в интернет магазина www.bijuta-kristali.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права и принадлежат наБижута с кристали или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на www.bijuta-kristali.com, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 
17.2. Бижута с кристали дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към интернет магазин www.bijuta-kristali.com.
 
17.3. Забранява се копирането на текстове от www.bijuta-kristali.com и поставянето им в други уеб сайтове и интернет магазини, без писмено съгласие на www.bijuta-kristali.com или без да се цитира източника, като се постави следния текст: „Източник: интернет магазин www.bijuta-kristali.com” и "интернет магазин www.bijuta-kristali.com" е линк към www.bijuta-kristali.com.
 
XVIII. ТЕРМИНИ
 
18.1. “Потребител” - всеки, който е заредил, посредством интернет, страницата www.bijuta-kristali.com на своя компютър.
 
18.2. “Поръчка” - избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на опаковка, доставка и заплащане на стоката от потребителя.

18.3. “Интернет магазин” - означава виртуалният магазин, находящ се на www.bijuta-kristali.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 
18.4. “Лични данни” - лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.